عادت کردن به صدای سمعک

حتی با وجود بهترین تنظیم ها، اولین تجربه صدای سمعک کمی غیر عادی به نظر می رسد. گوش شما که مدتی کم شنوایی داشته و از شنیدن بسیاری از اصوات محیط محروم بوده، دوباره با صداهایی مواجه می شود که در محیط وجود دارند اما شما فراموششان کرده بودید و به شنیدن آنها عادت ندارید.
جهت عادت کردن به صدای سمعک
•    در یکی دو روز اول فقط سمعک را 3-2 ساعت در روز و در منزل استفاده کنید.
•    ساعات استفاده از سمعک را به تدریج افزایش دهید
•    پس از حدود یک هفته و با عادت کردن به صدای آن، می توانید خارج از منزل و هر جایی که بخواهید از سمعکتان استفاده کنید.