نحوه بیرون آوردن سمعک

اگر سمعک شما از نوع نامرئی (CIC) است به آرامی دسته آن را گرفته بیرون بکشید.
برای بیرون آوردن سمعک های درون گوشی دیگر سمعک را بین انگشت شست و اشاره خود بگیرید . برای اینکه سمعک را راحت تر از گوش بیرون آورید دهان خود را باز و بسته کنید و یا اینکه درون گوش خود باد بیندازید تا سمعک راحت تر خارج شود.
* نکته) هرگز برای خارج کردن سمعک ولوم کنترل یا درب باطری را نگیرید.